star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sự khác nhau giữa động từ thực hữu và không thực hữu (Trên cứ liệu tiếng Anh và đối dịch tiếng Việt)


Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(43)

Số trang: tr. 218-225.

Năm: 2011

Tác giả: Thị Minh-Giang Trần,

Đồng tác giả: Thị Minh-Giang Trần

Liên kết